Kroužky

Kroužky

Nabídka kroužků pro druhé pololetí 2021/2022:

 

Všechny kroužky jsou fixní (žák se účastní pravidelně celé pololetí).

Přihlášku vyplňuje tarif Standard i All Inclusive!!!

Přihlášky můžete vyplňovat zde.

Platby kroužků poukazujte na tento účet č.ú.: 2200150563/2010

Stručný popis kroužků

Tenis

Děti se seznámí se základy techniky úderů, techniky podání, hry na síti. Do tréninkové jednotky zařazujeme koordinační cvičení na vnímání svého těla, orientace v prostoru, cvičení na reakci a postřeh.

Šachy

Děti seznámíme nejen s pravidly a strategií šachu, královny her, ale zaměříme se také na respektování pravidel hry i pokynů lektora. Při hře děti spolupracují, učí se trpělivosti, logickému myšlení, soustředění, ale také umění prohrávat. Jedná se o zábavný kroužek, kde se dětí učí logicky myslet, předvídat a být trpěliví, ale také je to skvělá oddechovka pro všechny nadšené holky i kluky.

Disco

Disco dance patří k oblíbeným tanečním stylům, jedná se o rychlý druh tance, který je svižný a doprovázen moderní taneční hudbou. V tomto tanečním kroužku půjde nejen o vytváření nových tanečních schopností dětí, ale i o rozvíjení citu pro rytmus a správnou koordinaci. Děti se na kroužku naučí společnou choreografii, základní rytmické cítění a budou rozvíjet základní pohybovou zdatnost.

Klub deskových a karetních her

Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí v kruhu svých přátel. Čekají na ně nejrůznější typy stolních a deskových her, od strategických po vzdělávací, při kterých se odreagují, uvolní, ale také se něco nového dozvědí a naučí. Hraní společenských her děti obohacuje v mnoha ohledech. Nejenom, že děti baví, ale skrze hru si dítě osvojuje i určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře. U žáků jsou rozvíjeny intelektuální schopnosti, schopnost koncentrace, logické a strategické myšlení či různé další (např. jazykové) dovednosti.

Příprava na gymnázia – matematika

Žáci se budou během roku věnovat všem oblastem matematiky, které se mohou objevit v přijímacím řízení na osmiletá gymnázia. Jednotlivé kapitoly budeme prokládat ukázkovými testy, aby si žáci vyzkoušeli různé varianty a byli co nejlépe připraveni na skutečné přijímací řízení.

Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia – český jazyk

Během přípravy k přijímacím zkouškám na gymnázia z českého jazyka budeme hlouběji probírat učivo z českého jazyka 2. až 5. třídy. Zaměříme se především na tzv. „špeky“, chytáky a výjimky. Dále budeme absolvovat řadu různých testů, na nichž si žáci procvičí práci s časem a jak správně a bezchybně porozumět zadání.

Doučování

Doučování žáků z českého jazyka dle aktuální potřeby.

Míčové hry

V rámci míčových her, které spadají pod program Sportuj ve škole, se budeme věnovat pěti míčovým sportům, které by měly děti všeobecně pohybově rozvíjet. Jedná se o volejbal, házenou, basketbal, fotbal a ragby. Každému sportu budeme během roku věnovat stejný díl. 

Aerobic

Aerobik je dynamický a zábavný sport zaměřený na rozvoj hrubé motoriky, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti a na posílení činnosti oběhové soustavy. Budeme začínat u snadných kroků a postupně přecházet ke složitějším choreografiím. Hravou a přirozenou formou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí, muzikálnost, vnímání rytmu a zdravé držení těla.

Čtenářský klub pro 1. třídu

Kroužek Čtenářský klub je určen žákům 1. třídy. Postupně si zde budeme hrát s  písmenky, slovy, větami a následně i delšími texty. Děti s růstem jejich čtenářských schopností budou číst slova a věty, luštit křížovky, rébusy, řetězovky, osmisměrky, dokončovat a vymýšlet si své vlastní příběhy. Žáci budou pohybem fixovat tvary písmen, číst s porozuměním a učit se naslouchat jeden druhému. V kroužku Čtenářský klub si děti formou her zopakují a procvičí znalosti získané v českém jazyce.

Florbal

Děti se budou učit a osvojovat základní dovednosti s hokejkou a míčkem, hru fair-play. Budou hrát mnoho malých her (1:1, 2:2,…), herních cvičení a na konci hodiny vždy malý turnaj. Kroužek probíhá v našem atletickém stanu.

Věda nás baví

Kroužek Věda nás baví je zajišťován externí firmou. V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). Společně prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Lekce nejsou nebezpečné ani složité.

Dramatický kroužek

Prostřednictvím divadelních technik, průpravných her a cvičení, simulačních her a strukturovaného dramatu se děti učí improvizaci a zdokonalují se ve svém projevu. Aktivity na kroužku jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj, rozvoj řeči těla, hlasovou hygienu, správné dýchání a držení těla. 

Mladý záchranář

V kroužku Mladý záchranář se děti učí tomu, jak mají postupovat ve skutečných situacích, když se ony samy nebo někdo jiný ocitne v ohrožení. Ve skupinkách budou plnit zadané praktické úkoly, budou si hodně povídat a využívat k tomu různé pomůcky. Děti se seznámí se základy první pomoci, budou si povídat o činnosti IZS, získají povědomí o chování v krizových situacích. Vyzkouší si metody fixace zlomenin a dostanou se do situace, co by dělaly, kdyby…. Také se seznámí s lidským tělem a pochopí význam lidských orgánů v těle.

Atletika

Děti si vyzkouší širokou řadu atletických disciplín, zahrají mnoho pohybových her i se budou učit techniku a rytmiku běhu. Při příznivém počasí bude trénink probíhat na přilehlém oválu nebo v lesoparku. V chladných měsících pak v našem atletickém stanu.

Fotbal

Děti si budou osvojovat základní fotbalové dovednosti a techniky (vedení míče, driblink, přihrávky, atd.), které pak využijí při samotné hře. Hodina bude vždy rozdělena půl na půl, v první polovině průpravná cvičení, v polovině druhé samotná hra.

 

Grafický kurz

Děti se během grafického kroužku seznámí s různými styly práce, především s prací linorytu, žáci budou pracovat s různým materiálem – např. grafický lis, barvy, váleček, rycí nástroje, špachtle apod. Děti jsou vedeni díky tomuto kroužku k soustředění, výtvarnému plánu, kázni a trpělivosti. Cílem našeho kroužku je hlavně radost z objevování a osvojování světa umění.

Programování

Děti se seznámí s ovládáním počítače a základy programování. Při vytváření jednoduchých her se naučí základní principy programování, aby si samy mohly vytvářet hry v jazyce a nástroji Scratch. Podle schopností a zájmu dětí budeme zařazovat složitější techniky a postupy.

English club

Tento klub je určen pro děti, které mají zájem se nenásilnou formou naučit anglicky od rodilého mluvčího. Zaměřuje se především na trénink konverzace v běžných denních situacích, děti čtou anglický text, snaží se mu porozumět, následně ho vlastními slovy dokážou převyprávět. Mimo jiné spolu s anglicky mluvícím lektorem hrají různé hry, dodržují pravidla fair-play, vyrábí různé výrobky aj. Děti jsou do anglického klubu rozděleny dle úrovně jejich znalosti.

Mladý přírodovědec


Žáci se v tomto kroužku naučí pozorovat dění okolo sebe samých. Naučí se základy přírodních krás,
které nás obklopují – rostlin, jevů, živočichů. Zábavnou formou budou zkoumat, objevovat a tvořit
z přírodnin, aby poznali i přírodní materiály. Určitě se vydají i na krátké průzkumy okolí naší školy.
Zcela jistě je bude bavit i práce s mikroskopem a lupou.