Kroužky

Kroužky

Nabídka kroužků pro druhé pololetí 2018/2019:

Individuální AJ – dle domluvy

Všechny kroužky jsou fixní (žák se účastní pravidelně celé pololetí).

Přihlášku vyplňuje tarif Standard i All Inclusive!!!

Přihlášky můžete vyplňovat zde.

Platby kroužků poukazujte na tento účet č.ú.: 2200150563/2010

Stručný popis kroužků

Fotbal

Děti si budou osvojovat základní fotbalové dovednosti a techniky (vedení míče, driblink, přihrávky, atd.), které pak využijí při samotné hře. Hodina bude vždy rozdělena půl na půl, v první polovině průpravná cvičení, v polovině druhé samotná hra.

 

Míčové hry

V rámci míčových her, které spadají pod program Sportuj ve škole, se budeme věnovat pěti míčovým sportům, které by měly děti všeobecně pohybově rozvíjet. Jedná se o volejbal, házenou, basketbal, fotbal a ragby. Každému sportu budeme během roku věnovat stejný díl. 

 

Aerobik

Aerobik je dynamický a zábavný sport zaměřený na rozvoj hrubé motoriky, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti a na posílení činnosti oběhové soustavy. Budeme začínat u snadných kroků a postupně přecházet ke složitějším choreografiím. Hravou a přirozenou formou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí, muzikálnost, vnímání rytmu a zdravé držení těla.

 

Čtenářský klub pro 1. třídu

Kroužek Čtenářský klub je určen žákům 1. třídy. Postupně si zde budeme hrát s  písmenky, slovy, větami a následně i delšími texty. Děti s růstem jejich čtenářských schopností budou číst slova a věty, luštit křížovky, rébusy, řetězovky, osmisměrky, dokončovat a vymýšlet si své vlastní příběhy. Žáci budou pohybem fixovat tvary písmen, číst s porozuměním a učit se naslouchat jeden druhému. V kroužku Čtenářský klub si děti formou her zopakují a procvičí znalosti získané v českém jazyce.

 

 

Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia – český jazyk

Během přípravy k přijímacím zkouškám na gymnázia z českého jazyka budeme hlouběji probírat učivo z českého jazyka 2. až 5. třídy. Zaměříme se především na tzv. „špeky“, chytáky a výjimky. Dále budeme absolvovat řadu různých testů, na nichž si žáci procvičí práci s časem a jak správně a bezchybně porozumět zadání.

 

Florbal

Děti se budou učit a osvojovat základní dovednosti s hokejkou a míčkem. Vysvětlit základní pravidla a bezpečnostní prvky tak, aby děti nemohly ublížit ani sobě, ani ostatním. Do lekcí florbalu zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost. V hodinách budou hrát mnoho malých her (1:1, 2:2,…), herních cvičení a na konci hodiny vždy malý turnaj. Kroužek probíhá v našem atletickém stanu.

Atletika

Děti si vyzkouší širokou řadu atletických disciplín, zahrají mnoho pohybových her i se budou učit techniku a rytmiku běhu. Při příznivém počasí bude trénink probíhat na přilehlém oválu nebo v lesoparku. V chladných měsících pak v našem atletickém stanu.

 

Tenis

Děti se seznámí se základy techniky úderů, techniky podání, hry na síti. Do tréninkové jednotky zařazujeme koordinační cvičení na vnímání svého těla, orientace v prostoru, cvičení na reakci a postřeh.

 

Věda nás baví

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). Společně prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Lekce nejsou nebezpečné ani složité.

 

Příprava na gymnázia – matematika

Žáci se budou během roku věnovat všem oblastem matematiky, které se mohou objevit v přijímacím řízení na osmiletá gymnázia. Jednotlivé kapitoly budeme prokládat ukázkovými testy, aby si žáci vyzkoušeli různé varianty a byli co nejlépe připraveni na skutečné přijímací řízení.

 

Dramatický kroužek

Prostřednictvím divadelních technik, průpravných her a cvičení, simulačních her a strukturovaného dramatu se děti učí improvizaci a zdokonalují se ve svém projevu. Aktivity na kroužku jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj, rozvoj řeči těla, hlasovou hygienu, správné dýchání a držení těla. 

Šachy

Děti seznámíme nejen s pravidly a strategií šachu, královny her, ale zaměříme se také na respektování pravidel hry i pokynů lektora. Při hře děti spolupracují, učí se trpělivosti, logickému myšlení, soustředění, ale také umění prohrávat. Jedná se o zábavný kroužek, kde se dětí učí logicky myslet, předvídat a být trpěliví, ale také je to skvělá oddechovka pro všechny nadšené holky i kluky.

 

Mladý záchranář

V kroužku Mladý záchranář se děti učí tomu, jak mají postupovat ve skutečných situacích, když se ony samy nebo někdo jiný ocitne v ohrožení. Ve skupinkách budou plnit zadané praktické úkoly, budou si hodně povídat a využívat k tomu různé pomůcky. Děti se seznámí se základy první pomoci, budou si povídat o činnosti IZS, získají povědomí o chování v krizových situacích. Vyzkouší si metody fixace zlomenin a dostanou se do situace, co by dělaly, kdyby…. Také se seznámí s lidským tělem a pochopí význam lidských orgánů v těle.

 

Bojové sporty

V kroužcích bojových sportů rozvíjíme u dětí tzv. komplexní sportovní průpravu: koordinaci, obratnost, rychlost, postřeh a základní prvky sebeobrany, kde si děti osvojí základní pohybové dovednosti. Potlačujeme jakoukoli formu agresivity nebo útočnosti a naopak prohlubujeme u dětí kamarádství a týmovou spolupráci.

NTC

Během kroužku NTC se žáci budou seznamovat s nejrůznějšími zajímavostmi o zemích celého světa. Naučíme se vyhledávat zemi na mapě, povíme si něco o zvířatech a lidech, kteří zde žijí, co pěstují a jedí. Očicháme a ochutnáme typická místní koření, povíme si různé odlišnosti od České republiky.

Na začátku 2. pololetí lekce povede ze začátku paní učitelka, v průběhu roku se pak děti budou střídat v přípravách a vedení hodin jednotliví žáci, kteří nám představí zemi dle svého vlastního výběru. 

 

Programování

Děti se seznámí s ovládáním počítače a základy programování. Při vytváření jednoduchých her se naučí základní principy programování, aby si samy mohly vytvářet hry v jazyce a nástroji Scratch. Podle schopností a zájmu dětí budeme zařazovat složitější techniky a postupy.
 

 

Tanečky

Tanečky budou dělány zábavnou formou pro všechny, kteří se přihlásí. V lekcích budou rozvíjeny především pohybové schopnosti a dovednosti a také muzikálnost, rytmika, práce s hudebními nástroji. Při nácviku choreografií bude dbáno na ladnost pohybu a správné držení těla.

 

Grafika

Děti se během grafického kroužku seznámí s různými styly práce, především s prací linorytu, žáci budou pracovat s různým materiálem – např. grafický lis, barvy, váleček, rycí nástroje, špachtle apod. Děti jsou vedeni díky tomuto kroužku k soustředění, výtvarnému plánu, kázni a trpělivosti. Cílem našeho kroužku je hlavně radost z objevování a osvojování světa umění.